Klima-Lavbundsordning

Klima-Lavbundsordning

Privatpersoner, fonde og virksomheder søge tilskud til udtagning af lavbundsjorde. Det sker hos Miljøstyrelsen, og ordningens formål er udtagning af 2.000 hektar landbrugsjord – de kulstofrige lavbundsjorde – for at reducere udledning af CO2.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af private lodsejere, fonde og virksomheder. Hvis flere lodsejere går sammen, kan det være kommunen, der laver ansøgningen.

Mindstekrav

Mindst 60% af jorden er beliggende på kulstofrige lavbundsjorder med minimum 6% organisk kulstofindhold jf. kort på Miljøstyrelsens hjemmeside: over tørveholdige jorder i Miljø-Gis, som kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside - se kortet med kulstofindhold. Projektarealet skal være mindst 10 hektar.

Ansøgningsrunde

En ny ansøgningsrunde åbner formodentlig med ansøgningsfrist i sensommeren 2023. Arealer i Natura 2000 bliver prioriteret ekstra højt, og arealer, der har tilsagn gennem multifunktionel jordfordeling prioriteres forud for andre ansøgere.

Tilskuddet er op til 128.000 kroner pr. hektar og dækker engangskompensation samt anlæg og projektering. Kompensationssatserne beregnes på baggrund af arealanvendelsen 2015-2019.

Hvorfor udtage jorden?

Udtagning af lavbundsjorde handler primært om at stoppe dræning og jordbearbejdning og dermed udledning af kvælstof og fosfor til vandløb, grøfter m.m. Når vandstanden hæves, stopper udledningen af drivhusgasser fra jorden, og CO2 bliver bundet i jorden.

Ordningen henvender sig til de arealer, der i forvejen er vanskelige at drive, og hvor regn og oversvømmelser går ud over udbyttet. Det giver mulighed for at hæve bunden i vandløbet eller genslynge det. Der kan laves stier gennem området som en integreret del af projektet, men det er ikke et krav.

Der må stadig gå dyr og afgræsse jorden, samt slås hø. Der må også drives jagt på jorden.

Hidtil har alle, der opfylder ansøgningsbetingelserne, fået tilsagn.

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen