Beskyttet natur

Beskyttet natur

- hvad vedrører det mig?

Nye regler fra 2022, som du skal være opmærksom på

Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev er beskyttet jf. Naturbeskyttelsesloven, og det betyder, at man ikke må gøre noget, der ændrer tilstanden af de beskyttede arealer.

Folketinget har i juni 2020 vedtaget en ændring af Naturbeskyttelsesloven, som betyder, at fra 1. juli 2022 må man ikke længere bruge sprøjtemidler, gødske, omlægge eller jordbehandle beskyttede naturarealer.

Forbuddet mod at ændre tilstanden er også omfattet af Krydsoverensstemmelse, fordi den beskyttede natur kan have betydning for fuglelivet, og fordi KO-kravene bidrager til at opfylde EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Så det bliver dobbelt vigtigt for dig at have klarhed over, hvad der er beskyttet, og hvilke arealer, der lovligt må dyrkes. Der kan være fejl i registreringen og arealer kan være tegnet unøjagtigt ind. Det er vigtigt at få styr på, så du ved, hvor du må pløje, gødske og sprøjte.

Som en hjælp til dig har vi udarbejdet en lille manual til hvor du kan finde §3-registreringer, og hente hjælp. Vi står klar til at hjælpe dig i dialogen med kommunen. Nogle gange er det eneste, der kan svare sig, at erkende, at man har pløjet lidt for tæt på, og så rette op på det fremadrettet, og andre gange kan det svare sig at tage en diskussion om et areals driftshistorie.

Du kan se LandboSyds §3-manual om "Beskyttet Natur - hvad vedrører det mig" her.

I manualen kan du få svar på følgende:

  • Hvad er beskyttet?
  • Hvor finder jeg oplysninger (link til Miljøportalen mv.)
  • Link til Miljøstyrelsens Beskyttet Natur-app
  • Hvad hvis der er overlap eller fejl i udpegningen?
  • Eng eller græsmark?
  • Får jeg at vide, hvis kommunen registrerer natur på min ejendom?
  • Når nu mit areal er naturbeskyttet – hvad må jeg så og hvad må jeg ikke?
  • Hvem kan jeg kontakte?