BNBO

BNBO

Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde.

Staten har i en bekendtgørelse udpeget BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. Kommunerne er lovmæssigt pålagt at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den nødvendige beskyttelse, hvor det er påkrævet.

Størrelse og form på BNBO beregnes individuelt for de enkelte boringer, og kan have meget forskellig udstrækning og form. Der er i alt udpeget BNBO dækkende omtrent 9.500 ha. markarealer i hele Danmark, fordelt på cirka 6.200 lodsejere. 83 % af lodsejerne ejer mindre end 2 ha. i et BNBO. 

Det er intentionen, at beskyttelsen i BNBO sker via frivillige aftaler, men lykkes det ikke, kan kommunen ekspropriere. I begge tilfælde skal der ske fuld erstatning til lodsejerne. Udgifter til erstatning afholdes af vandværker/vandforsyninger.

Det er væsentligt, at du sikrer dig rådgivning i forbindelse med forhandling om restriktioner og erstatning. Ofte kan udgiften til en rådgiver blive dækket ind af erstatningen.

Dette kan LandboSyd hjælpe med. Både når det handler om økonomisk erstatning og arealmæssige optimering – fx skovrejsning eller vildtterræn.