Unge landmænd kan få op til 745.000 kr. i etableringsstøtte

Den nye landbrugsaftale byder på en ændring af tilskuddet til unge, nyetablerede landbrugere. Fra 1. februar 2023 kan unge landmænd, som ikke er fyldt 41 år, søge om et etableringstilskud.

Udgivet d. 25. januar 2023

 

Med den nye landbrugsreform, som trådte i kraft 1. januar 2023, er der kommet en ny støtteordning til unge landbrugere. Fra perioden 2023-2027 afsættes 964 mio. kr. fra EU for i endnu højere grad at løfte unge landbrugeres muligheder for at etablere sig i landbruget. 

Du kan få tilskud, hvis du har indgået en købsaftale på en etablering eller har tinglyst en handel og samtidigt overholder alle de øvrige krav. Du kan få tilskud til landbrug med husdyr og/eller planteavl, samt gartneri. Du kan søge, hvis du ikke har fået alle fem år i den gamle ordning, og du lever op til kravene til den nye ordning. Du kan ikke få støtte længere i den gamle ordning, også selvom du stadig mangler nogle år.

Ansøgning om etableringsstøtten til unge landbrugere skal som noget nyt indsendes i eget skema. Ansøgningsperioden er 1. februar 2023-24. april 2023.  

 

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få tilsagn?

  • Du må ikke være fyldt 41 år den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal minimum have bestået den fireårige landmandsuddannelse eller tilsvarende uddannelse senest den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn.
  • Du skal have enten en skriftlig købsaftale eller et endeligt tinglyst skøde/ejerbogsregistrering. Du skal være opmærksom på, at såfremt der er lavet et endeligt skøde den dag, du indsender din ansøgning om tilsagn, må den endelige tingbogsdato ikke være ældre end fire år.
  • Din virksomhed skal have et arbejdskraftsbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatserne i bekendtgørelsens bilag 1. Dette skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet om tilsagn og til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode, som er tre år efter udbetalingen.
  • Du skal have udfyldt en forretningsplan, der bl.a. beskriver risikoafdækning og budget. Er du allerede etableret, vil det være de oplysninger, du havde ved din daværende etablering.
  • Du skal have det samme aktive CVR-nummer lige fra ansøgning om tilsagn til udløbet af opretholdelsesperioden.
  • CVR-nummeret må ikke være taget under konkursbegæring.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis din virksomhed har et websted eller sociale medier til erhvervsmæssig brug, så skal du informere om tilskuddet via disse (kaldet skiltning). Det er et EU-krav, at man som modtager af EU-midler, synliggør for offentligheden, at man har modtaget tilskud. Skal være synlig i hele opretholdelsesperioden.

 

Prioritering og tidsfrist

Ud fra de indkomne ansøgninger vil Landbrugsstyrelsen foretage en prioritering, hvor styrelsen prioriterer de kommende generationsskifter forud for de allerede gennemførte.

Fra den dag, du indsender ansøgning om tilskud, har du præcis 12 måneder til at gennemføre ejerskiftet og få handlen endelig tinglyst. Dermed har du en frist på præcist 1 år til at indsende udbetalingsanmodning. I udbetalingsanmodningen skal du opfylde følgende krav.

 

Hvilke betingelser skal du opfylde for at få udbetalt dit tilskud?

  • Du skal fortsat opfylde alle de betingelser du skulle, da du søgte om tilsagn.
  • Du skal have tinglyst en ejerandel på minimum 25 pct. i den relevante tingbog eller 25 pct. ejerskab i Erhvervsstyrelsens digitale ejerbog.
  • Du skal have registreret en stemmeandel i CVR-registret på minimum 50 pct.

 

Hvad er opretholdelse efter udbetaling?

Opretholdelsesperioden er en periode på tre år fra den dag, du har fået udbetalt dit tilskud. I den periode skal du uden afbrydelse opretholde alle de betingelser, du skulle da du søgte om tilsagn og udbetaling. Landbrugsstyrelsen kontrollerer i opretholdelsesperioden, at betingelserne overholdes.

 

Hvor meget tilskud kan du få?

Du kan få et tilskud på ca. 745.000 kr. til en heltidsbedrift og ca. 372.500 kr. til en deltidsbedrift. Typen af bedrift opgøres efter virksomhedens arbejdskraftsbehov ud fra forudbestemte normtimesatser.

Ordningen har en samlet pulje på knap 965 millioner kroner fordelt over perioden 2023-2027.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du hjælp til ansøgning, så kontakt gerne virksomhedsøkonom Bo Ellegaard på 2934 0193 eller ejendomsrådgiver Søren Jensen på 2348 8824.

Søren Jensen
Ejendomsrådgiver
74365130
23488824
sje@landbosyd.dk
Søren Jensen
Bo Ellegaard Nielsen
Virksomhedsøkonom
74365086
29340193
ben@landbosyd.dk
Bo Ellegaard Nielsen
Hans Keck Holm
Juniorrådgiver
74365027
20554097
hkh@landbosyd.dk
Hans Keck Holm