Torben Lei: Mere fleksibilitet i målrettet regulering

Vi skal sikre, at efterafgrøder og de kommende krav til vandplan 3 bliver forenelige med normal markdrift og klimatiske forhold, sagde næstformand Torben Lei, LandboSyd, på delegeretmødet..

Næstformand i LandboSyd, Torben Lei, gik onsdag på talerstolen og foreslog ministeren at skabe mere fleksibilitet i den målrettede regulering.

Læs hans indlæg her:

Vi har i landbruget gjort en kæmpeindsats for at opfylde opgaven med målrettet regulering og er kommet godt i mål med de mange efterafgrøder. Det kan og skal vi være stolte af, men vi må også sikre, at efterafgrøder og de kommende krav til vandplan 3 bliver forenelige med normal markdrift og klimatiske forhold.

 

Når jeg siger det, så er det med afsæt i den differentierede og målrettede regulering, som er planlagt gennemført ved hjælp af såkaldte ID-15 områder. Områder, der er ca. 1.500 hektar i størrelse, og hver har forskellige krav til efterafgrøder m.m. Mange ejendomme har jorden placeret i 2-6 af disse områder, så det passer sjældent ind i et sædskifte og arrondering på den enkelte ejendom.

 

I kan se et eksempel på en ejendom her bag ved mig. Det ses tydeligt, at jorden ligger i mange ID-15 områder, og hvert område kan have forskelligt krav til % efterafgrøder. Bliver kravene i et enkelt område ikke opfyldt, kommer der obligatoriske krav. Det er ikke til at planlægge sig ud af. Vi har brug for mere fleksibilitet i den målrettede regulering.

 

Det kunne måske ske ved, at man kan vælge at lægge indsatsen i enkelte år mod så til gengæld at blive fritaget andre år. Løsningen med obligatoriske krav respekterer hverken sædskifte eller arrondering.

 

Disse ID-15 områder vil sandsynligvis også være udgangspunkt for fremtidig regulering i 3. vandplanperiode. Dvs. der kommer forskellige krav i de enkelte områder.

 

Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket med 50 forskellige projekter for udarbejdelsen af det faglige grundlag for 3. generations vandområdeplaner.

Jeg nævner i flæng et par stykker:

 

Dynamiske sømodeller

Revision af sø-typologi

Interkalibreringsprojekt vedr. kystvande

 

Vi må sige fra, hvis kravene til regulering bliver uforenelige med sædskifte, praktiske og klimatiske forhold.

Det skal heller ikke være mere bureaukratisk end det er nu. Vi har gang på gang fået fortalt, at der skal være mindre bureaukrati, men når man ser listen med disse 50 projekter, så frygter jeg desværre det modsatte.

Så kære minister - vi har brug for fleksibilitet. Vi har brug for, at kravene er forenelige med praktisk drift af et landbrug.

 

 

 

Torben C. Lei
Næstformand
74467414
20286412
torben@lei.dk