Rapporter kommer til bunds i fjordenes vandmiljø

Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd samarbejder om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

Udgivet d. 23. juni 2022

 

Konkret viden, realistiske målsætninger og effektive løsninger. Det er, hvad Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd ønsker for de statslige vandområdeplaner, der lige nu er i høring. Derfor er de tre gået sammen om at få analyseret næringsstofbelastningerne af Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord.

SEGES Innovation, der er en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet, har udarbejdet analyser af udviklingen indenfor næringsstoffer og klorofyl i fjordene. Resultaterne er herefter sammenholdt med udledning fra landbrugsjord og spredt bebyggelse samt udledning fra bl.a. rensningsanlæg i oplandene. Derudover er vandudskiftningen i fjordene analyseret af en uafhængig havforsker, Morten Holtegaard Nielsen, fra Marine Science and Consulting. Han har set nærmere på vandets temperatur og saltholdighed og sammenlignet med salt og temperatur i bl.a. Lillebælt.

Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og LandboSyd er gået ind i samarbejdet med hver sit udgangspunkt, men ønsker alle mere viden og større forståelse for vandmiljøet og de fysiske forhold, som påvirker fjordene. Samtidig har alle tre parter en interesse i, at effektive virkemidler forbedrer fjordenes miljøtilstand og er til at overkomme økonomisk. Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og LandboSyd kan derfor bruge rapporterne til at give staten indspil til den samlede planlægning for miljøkvaliteten i de indre farvande.

 

 Et vigtigt redskab 

”Det er vigtigt for os at være opdateret med fakta om havmiljøet langs Sønderborg Kommunes kyster, og derfor er fjordrapporterne et vigtigt redskab for os. De kan bidrage til at øge forståelsen af sammenhængen mellem udledning af næringsstoffer på forskellige tidspunkter af året, algeopblomstring i sommerhalvåret, og vandudskiftningen i fjordene. For den viden gør, at vi – sammen med andre parter – kan finde frem til de rette og realistiske løsninger for kommunens fjorde og havmiljø,” siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.

”Landbruget har gjort rigtig meget for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet de sidste 30 år. Og vi er faktisk nået rigtigt langt. Derfor er det vigtigt nu at få lavet en helt konkret vurdering af hver enkelt fjord. For den indsats, der planlægges, skal have den ønskede effekt.

Nu arbejder vi sammen med kommune og forsyning om det fælles mål vi alle har, nemlig en sund fjord. Det er stærkt,” siger Henrik Jessen, formand for LandboSyd.

 

Større forståelse for vandudskiftning

”Rapporterne har givet os større forståelse for vandudskiftningen mellem de forskellige bassiner i det sydlige Lillebælt, og det er et meget vigtigt indblik for os i arbejdet med fremtidens renseanlæg. Vi har gennem de sidste mange år renset vandet langt bedre, end der er krav til på renseanlægget i Sønderborg. Rapporten viser, at der stadig er behov for en øget indsats, og derfor vil vi fremover være endnu mere ambitiøse og nedbringe vores del af belastningen til farvandene omkring Als”, siger formand for Sønderborg Forsyning, Ellen Trane Nørby.

De kommende år lukkes 3 ud af 5 renseanlæg samt en lang række overløb. Det vil resultere i, at der samlet kommer 15 ton kvælstof og 1,7 ton fosfor mindre i Flensborg Fjord og Lillebælt – en reduktion, som pga. den store vandudskiftning kommer alle farvande omkring Als til gode.

 

For yderligere info kontakt venligst bestyrelsesformand Henrik Jessen, 6136 6060.

 

Fakta

  • Både Als Fjord, Als Sund og Augustenborg Fjord står i åben forbindelse med det sydlige Lillebælt.
  • Ud fra lange måleserier af salt-holdighed og temperatur ses det, at det jævnligt sker, at vandet i fjordene skiftes ud med vand fra Lillebælt
  • Om sommeren er der en kraftig lagdeling af vandet i de dybe fjorde, hvor koldt, saltholdigt vand fra Kattegat lægger sig i bunden, og varmere, mere fersk vand fra Østersøen strømmer i de øvre lag.
  • Fjordene er forskellige med hensyn til dybde, omfang af iltsvind og påvirkning fra oplandet. Nogle tiltag vil kunne hjælpe lokalt, særligt tiltag der reducerer næringsstofudledningen om sommeren. Men da fjordene står i åben forbindelse med Lillebælt, og da der sker indstrømning af vand fra både Østersøen og Kattegat, så skal reduktionen af næringsstofbelastningen også ses i et større perspektiv.
  • Der er behov for at se på flere forskellige virkemidler til at opnå god tilstand i fjordene, for en reduktion af kvælstofudledningen alene vil formentlig ikke kunne bringe fjordene i god tilstand. Eksempler kunne være flere minivådområder, stenrev og udplantning af ålegræs.

 

Britt Bjerre Paulsen
Fagansvarlig miljø, natur & klima
74365079
61617993
bbp@landbosyd.dk
Britt Bjerre Paulsen