Når landmænd rammes af arbejdsulykker

Selvstændige, herunder medarbejdende ægtefæller, er ikke automatisk dækket af en arbejdsskadeforsikring – så husk at få tegnet en særskilt forsikring.

Som selvstændig er du ikke automatisk dækket af en arbejdsskadeforsikring, som en almindelig lønmodtager er. Derfor et det vigtigt, at du tegner en forsikring, der dækker, hvis du selv kommer ud for en arbejdsulykke.

Den medarbejdende ægtefælle er heller ikke automatisk omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Selv om han eller hun er ansat som lønmodtager på lige vilkår med dine øvrige ansatte, bliver han eller hun anset som selvstændig.

Både du og din medarbejdende ægtefælle skal derfor tegne en særskilt forsikring. I kan sikre jer mod følgerne af en ulykke ved at tegne en forsikring i et forsikringsselskab, der udbyder arbejdsskadeforsikringer til selvstændige fx gennem Landbrug & Fødevarers Gruppelivsforsikring.

Når skaden er sket – anmeldelse

Hvis det skulle ske, at en af sine ansatte kommer til skade ved en arbejdsulykke, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde det hurtigst muligt og senest ni dage efter, at skaden er sket. Småskader, som ikke umiddelbart kræver behandling eller sygemelding, behøver du ikke anmelde i første omgang, men de skal efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne er sygemeldt i mere end fem uger. Hvis anmeldelsespligten ikke overholdes, kan du straffes med bøde.

Er det dig selv, der kommer ud for en arbejdsulykke, bør sagen også anmeldes hurtigst muligt.

En arbejdsulykke skal i øvrigt være anmeldt senest et år efter datoen for ulykken. Hvis denne frist overskrides, kan man risikere at miste retten til erstatning.

Arbejdsulykker skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

Ved anerkendelse - dækningsomfang

Anerkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skaden som en arbejdsskade, vurderer de, om du kan få udbetalt godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Du kan herudover få dækning for en række udgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling af arbejdsskaden, fx fysioterapi eller medicin.
Du kan derimod ikke få dækning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsskadesikringsloven. Disse dækkes kun efter erstatningsansvarsloven og kræver derfor en ansvarlig skadevolder, som det fx er tilfældet ved påkørsler.

Søg rådgivning

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør tegne en arbejdsskadeforsikring, hvordan du anmelder en arbejdsulykke, om du kan få dækning eller om din eventuelle godtgørelse er vurderet for lavt, så kan din rådgiver hos LandboSyd hjælpe dig.

Ulla Kloppenborg
Økonomirådgiver
74365061
61698449
uks@landbosyd.dk
Ulla Kloppenborg