Årets anden nyhed på tilskudsområdet

Tilskud i 2019

 

Kvæg og gartnerier

Som nævnt i seneste nyhed vil der i 2019 være fokus på Miljøteknologier til kvægsektoren og gartnerierhvervet.

Ordningen er stadig i høringsfasen, men der vil være fokus på 6 områder med tilhørende underpunkter:

 1. Reduktion af ammoniakemission – malkekvæg
  • Gylleforsuring i kvægstalde
  • Fasefodring baseret på mælkemåling eller mælkens sammensætning
  • Teltoverdækning til gylletanke
  • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder

 2. Reduktion af ammoniakemission – slagtekalve
  • Gylleforsuring i kvægstalde
  • Overvågning af drøvtygning og sygdom
  • Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder

 3. Reduktion af energiforbruget i kvægsektoren (både malkekvæg og slagtekalve)
  • LED-belysning i malkekvæg- og slagtekalvestalde,
  • Frekvensstyret vakuumpumpe i malkeanlæg, brøndvandskøling af mælk, frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet, varmegenindvinding fra mælkekøling med og uden køling med brøndvand

 4. Reduktion af energiforbruget i gartnerier
  • Diverse isoleringstiltag, LED-belysningstiltag og energieffektive varmepumpeløsninger i væksthuse

 5. Reduktion af næringsstofforbruget i gartnerier
  • Diverse gødningsblandere med styring og opsamlingstanke til recirkulering af gødevand i forskellige produktioner

 6. Reduktion af pesticidforbruget i konventionelle gartnerier
  • Forskellige teknologier til ukrudtsbekæmpelse, tunneler eller plasthuse til dyrkning, regntage over frugt og bær samt høstmaskiner til skånsom høst af bær.

 

LandboSyd glæder sig over, at ordningen er på standardomkostninger, hvorfor bøvl med tilbud og udbud undgås.

Ordningen forventes at løbe fra 1.10.2019 til 3.12.2019.

Husk ovenstående er kun vejledende. Nærmere følger så snart vi ved mere.

 

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Randi Hoeck Petersen
Økonomi- og tilskudsrådgiver
74365145
20516493
rhp@landbosyd.dk
Randi Hoeck Petersen