Politiske mærkesager

Politiske mærkesager

Nogle af LandboSyds vigtige mærkesager

 

Bedre rammevilkår

Landbrugets rammevilkår er for dårlige. LandboSyd har tæt kontakt til kollegerne i resten af Europa og konstaterer, at de på en række parametre har bedre forhold. De danske vilkår skal forbedres.

 

Dato-tyranni skal ophøre

Landmanden er udsat for et dato-tyranni, og skal stoppe. LandboSyd har dokumenteret, at planteavleren skal overholde 165 dato-frister på et år. Det er urimeligt, og vi får ikke færre datofrister, men flere - trods løfter fra politikerne.

 

Ammoniak-ramte skal hjælpes

Landmænd som er blevet overhalet af skrappe ammoniak-krav, som de aldrig nogensinde kan leve op til, skal hjælpes. LandboSyd holder miljøministeren fast på, at de pågældende helt urimeligt er låst fast på bedrifterne.

 

Vandet skal væk fra markerne

Der er i stigende grad behov for, at vandet kan komme væk fra markerne, og derfor skal det sikres, at vandløbene vedligeholdes tilstrækkeligt. Der er brug for en ny vandløbslov, der tager hensyn til den øgede nedbør.

 

Efterafgrøder – målsætning skal væk

Målsætningen i vandplanerne er umulig at leve op til, og regnefejl på Aarhus Universitet er endnu et stærkt signal om, at det faglige grundlag for milliardindsatsen ikke er til stede. Der er brug for, at arbejdet går om, så vi i landbruget får rimelige vilkår at arbejde under.

 

Tak for godkendte pesticider

Pesticider bliver lagt for had, og det er urimeligt. En vurdering af pesticiderne skal bygge på et videnskabeligt grundlag, og Danmark skal ikke gå foran og forbyde midler, som landmænd i andre EU-lande har lov til at bruge.

 

Der er vand nok til vanding

Både i Aabenraa og Tønder kommuner er der problemer med at administrere vandingstilladelser. Men der er vand nok til vanding. BEST-programmet er konservativt og mangelfuldt - kun et screeningsværktøj, men kommunerne ser på det som facit.

 

Vildsvin og ASP skal holdes ude

Den følelsesladede debat om vildsvinehegnet skal stoppe. Vi skal gøre alt for at holde vildsvin ude af Danmark og forhindre, at svinepest slæbes ind i landet. Der skal sættes massivt ind i takt med, at sygdommen nærmer sig grænsen, da omkostningerne ved et udbrud bliver enorme for hele samfundet.

 

Biogas og solceller skal på plads

Landbruget spiller en stor rolle i udviklingen af andre energikilder end den fossile. LandboSyd støtter etablering af biogasanlæg og vil sikre, at landmandens interesser varetages bedst muligt. Samtidig skal der gøres plads til etablering af solcelle-anlæg.

 

Vi skal tilskrives klima-indsatsen

Landbruget er ikke problemet, men løsningen på klimaudfordringerne, og det er ikke energisektoren, der skal løbes med gevinsten, når landbruget leverer til energianlæg – fx halmværker, vindmøller, solceller, biogasanlæg og biodiesel.

 

Ja tak til stenrev

Stenrev er vejen frem til et bedre havmiljø, viser de første forskningsresultater fra Als. Der skal sættes massivt ind med naturgenopretning af stenrev, som kan skabe bedre naturlig balance i havet omkring Danmark.

 

Godt vandmiljø

Vi ønsker sunde fjorde og havmiljø. Vi arbejder aktivt i samarbejde med kommuner og forsyning i hele området.